Lub rooj sab laj packet yuav muab lo ntawm no rau download thaum nws yuav muaj.

Daim credit Committee / Board rooj sablaj Packet

4th Tuesday 1:30 p.m.
 1. Lub ib hlis ntuj 23
 2. Lub ob hlis ntuj 27
 3. Lub peb hlis ntuj 26
 4. Hnub tim 30 tshwj xeeb Mtg & hnub tim 23 Mtg Cancelled
 5. May 28
 6. May 25
 7. Lub Xya hli ntuj 23
 8. Lub yim hli ntuj 27
 9. Cuaj hlis 24
 10. Lub kaum hli ntuj 22*
 11. Kaum ib hlis 26
 12. Hlis ntuj nqeg 17**

* Lub Rooj Tswjhwm Phab Kev Kawm – Lub Rooj SabLaj Txhua Xyoo (Rooj Sib Tham Txhua Hnub / Kev Xaiv Tsa Ntawm Cov Neeg Khiav Dej Num.
** Hlis Ntuj Nqeg – Ua ntej lawm vim nyiaj so koobtsheej.

Nyem no mus saib archived Credit Committee los yog Board rooj sib tham Packets