Chaw nres nkoj cai Credit Committee Expansion

Koj puas nrhiav ib lub sijhawm los loj hlob professionally thiab nthuav koj network? Tej yam kev txiav txim siab uas ua rau economic kev loj hlob nyob rau hauv ob tug neeg dawb huv Paul thiab lub xeev no? Yog li ntawd, xav thov rau cov neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai credit Committee.

Chaw nres nkoj cai Credit Committee lub luag hauj lwm

Daim credit pawg neeg saib xyuas cov ntaub ntawv nyiaj txiag thiab ces ua tswv yim rau lub Rooj Tswjhwm Saib cov Commissioners. Cov khoom yuav muab rov los xyuas dua xws li, tiam sis yuav tsis txwv rau, qhov kev pom zoo ntawm lwm cov nyiaj txais, thoob ntiaj teb daim ntawv tso cai, daim ntawv tso cai muag khoom, xauj tsev, thiab nyiaj txiag teeb meem.

Cov rooj sib tham no muaj nyob rau thaum 2:00 p.m rau hnub peb ntawm txhua lub hlis. Pawg neeg tau txais $55 stipend rau txhua lub rooj sab laj tuaj koom. Peb nug rau ib lub limtiam ntawv ceeb toom los ntawm pawg neeg uas tsis tau fulfill lawv cov kev cai nyob rau hauv txhua lub hlis.

Chaw nres nkoj cai Credit Committee txheeb txheeb txheeb tsim nyog

Daim credit pawg neeg ua si ib lub luag hauj lwm tseem ceeb nyob rau hauv peb lub koom haum. Xws li, peb yuav tsuas xav txheeb nrog cov txuj ci raws li cov txuj ci tsim nyog:

  1. Neeg dawb huv Paul los yog neeg ua hauj lwm ntawm ib lub koom haum Saint Paul organization
  2. Siab rau tus economic vitality ntawm cov neeg dawb huv Paul
  3. Paub txog qhov chaw ua hauj lwm ntawm tus neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai
  4. Ua hauj lwm kev nyob rau hauv cov nyiaj txiag sector
  5. Solid to taub txog daim credit underwriting txheej txheem thiab cov txheej txheem
  6. Kam koomtes pab txog peb xyoos

ncua sij hawm

Cov ntaub ntawv yuav txais los ntawm lub Xya hli 31, 2022. Txij ntawd los, peb yuav teem sij hawm sib tham thiab taw ob tug neeg tshiab ua ntej peb cuaj hlis 2022 daim credit pawg neeg lub rooj sab laj.

Daim credit pawg neeg yuav tau tuaj koom ib onboarding qhib. Lub sij hawm no, neeg dawb Paul chaw nres nkoj cai yuav muab ib theem overview ntawm txhua lub tuam tsev lub luag hauj lwm. Yuav muaj ntxiv emphasis rau qhov chaw ua hauj lwm uas yog feem los ntawm daim credit kev txiav txim siab, xws li peb MinnPACE thiab TrillionBTU programs.

Thov hnub no

Daim ntawv thov no muaj nyob rau ntawm lub Xya Hli Ntuj tim 31, 2022.

Kawm ntxiv txog cov neeg dawb huv Paul chaw nres nkoj cai: www.sppa.com.