Zog ntawm lub Heights, hu ua tus Hillcrest Golf thaum kawg, tam sim no muaj. Thov txuas mus rau lub website tsim kom muaj rau cov cuab yeej no.