kev lag luam ntsuab

Koj puas paub vaj tse noj ze li ntawm ib nrab ntawm tag nrho cov zog uas ua nyob rau hauv teb chaws As Mes Lis Kas? Raws li Architecture 2030, vaj tse generate 45% ntawm tag nrho co2 emissions nyob hauv lub teb chaws As Mes Lis Kas. [...]